Cuộc họp hội đồng

HỌP HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ XUẤT SẮC TẠI VIỆT NAM NĂM 2013